Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σημαντική προειδοποίηση σύμφωνα με τους όρους

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδας. Αυτοί οι όροι χρήσης ιστοσελίδας διέπουν την πρόσβαση σας και τη χρήση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε εσάς για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας και η χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα ή χρήση της, εσείς και η οντότητα που έχετε την εξουσιοδότηση να εκπροσωπείτε (“εσείς” “εσάς”) δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη δέσμευση σας από τους όρους χρήσης.

1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την DELIVERWOW και διατίθεται μόνο σε νομικές οντότητες και άτομα ενήλικα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και όλων των εφαρμογών, στοιχείων λογισμικού και υπηρεσιών (συγκεντρωτικά, “Υπηρεσίες”) που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, με την εξαίρεση της περίπτωσης, όπου οι εν λόγω Υπηρεσίες αποτελούν το αντικείμενο ιδιαίτερου συμφωνητικού. Ειδικοί όροι ή συμφωνίες ενδέχεται να έχουν εφαρμογή στη χρήση ορισμένων Υπηρεσιών και άλλων στοιχείων που παρέχονται σε σας στην Ιστοσελίδα (“Συμφωνητικό/ά Υπηρεσιών”). Κάθε τέτοιο Συμφωνητικό υπηρεσιών συνοδεύει τις σχετικές Υπηρεσίες ή αναφέρεται σε συσχετισμό με αυτές ή μέσω μιας υπερσύνδεσης που συνδέεται με τις σχετικές Υπηρεσίες.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η DELIVERWOW δικαιούται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της DELIVERWOW. Η DELIVERWOW μπορεί επίσης να αλλάξει τις αμοιβές, ή να ορίσει αμοιβές, για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση της. Η DELIVERWOW δικαιούται να θεσπίζει ή να αλλάζει κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε στιγμή, γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της DELIVERWOW.

4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DELIVERWOW

Οι όροι και προϋποθέσεις υπηρεσιών της DELIVERWOW (οι «Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της DELIVERWOW») που ισχύουν για τις υπηρεσίες μεταφορών και συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται από την DELIVERWOW, διέπουν τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών μεταφορών και συναφών υπηρεσιών της DELIVERWOW που αποκτώνται μέσω αυτού του Ιστότοπου, επιπλέον οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων που μπορεί να ισχύουν για μια τέτοια συναλλαγή, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και τις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της DELIVERWOW ενσωματώνονται δια της παρούσας στους Όρους Χρήσης, έτσι ώστε όλες οι παραπομπές που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν, στο βαθμό που ισχύει, τους Όρους και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών της DELIVERWOW.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η υποβολή πληροφοριών από εσάς μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε μέσω του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών είναι και θα παραμείνουν ακριβείς και πλήρεις και ότι θα διατηρήσετε και θα ενημερώσετε τις πληροφορίες αυτές όπως απαιτείται. Όσον αφορά σε οποιοδήποτε άτομο του οποίου οι προσωπικές πληροφορίες παρέχονται από εσάς στην DELIVERWOW μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, δηλώνετε στην DELIVERWOW ότι έχετε την εξουσιοδότηση να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες και ότι έχετε παράσχει όλες τις απαραίτητες κοινοποιήσεις και έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις για την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται υπόψη από τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

6. ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το καθένα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (“Πνευματική ιδιοκτησία”) που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της (“Περιεχόμενο”) είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της DELIVERWOW, των σχετιζόμενων με αυτήν εταιρειών, ή τρίτων. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και από άλλους νόμους. Στοιχεία της Ιστοσελίδας προστατεύονται επίσης και από νόμους περί εμπορικής μορφής παρουσίασης, εμπορικών μυστικών, αθέμιτου ανταγωνισμού, και άλλους νόμους, και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μίμησή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Όλα τα ειδικά σχεδιασμένα γραφικά, εικονίδια και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικές μορφές παρουσίασης (“Σήματα”) της DELIVERWOW, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή άλλων οντοτήτων που έχουν παραχωρήσει στην DELIVERWOW το δικαίωμα και την άδεια χρήσης των εν λόγω Σημάτων, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να γίνει παρέμβαση σε αυτά με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της DELIVERWOW. Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται περί του αντιθέτου στους παρόντες Όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η χρησιμοποίηση για τη δημιουργία παραγώγων εργασιών, η φόρτωση, η μετάδοση ή η διανομή των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της DELIVERWOW ή του αντίστοιχου τρίτου. Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται στο παρόν, η DELIVERWOW δεν σας παρέχει ρητά ή συνεπαγόμενα δικαιώματα χρήσης των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της DELIVERWOW ή οποιουδήποτε τρίτου. Η DELIVERWOW σας παρέχει μία περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη επιδεχόμενη υπό-αδειοδότηση και ανακλητή άδεια (α) για την πρόσβαση και τη χρήση μόνο της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των πληροφοριών, μόνο με τον τρόπο που παρουσιάζεται από την DELIVERWOW, και (β) για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστών και δικτύων της DELIVERWOW που παρέχονται στην Ιστοσελίδα (τα “Συστήματα DELIVERWOW “), μόνο με τον τρόπο που επιτρέπεται ρητά από την DELIVERWOW. Με την εξαίρεση της περιορισμένης αυτής άδειας, η DELIVERWOW δεν μεταβιβάζει με την άδεια που σας παρέχει για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα κανένα δικαίωμα επί των συστημάτων DELIVERWOW, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω των Συστημάτων DELIVERWOW (οι “Πληροφορίες”), του Περιεχομένου, των Υπηρεσιών, της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ιδιοκτησίας της DELIVERWOW. Με την εξαίρεση όσων απαιτούνται από το Νόμο και των ρητών προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο παρόν, κανένα στοιχείο περιεχομένου ή/και καμία πληροφορία δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστών, αναμετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσον, επαναπώληση ή επαναδιανομή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της DELIVERWOW. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε υλοποίηση, πώληση, προσφορά για πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, επίδειξη, δημόσια εκτέλεση, εισαγωγή, διανομή, αναμετάδοση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός και αν διαθέτετε τη ρητή σχετική άδεια της DELIVERWOW.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα: (α) Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας. (β) Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας. (γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές ή λογισμικό που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την DELIVERWOW. (δ) Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων (όπως ορίζονται στη συνέχεια). (ε) Ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες μόνο σε πελάτες της DELIVERWOW. (στ) Δεν επιτρέπεται η σύνδεση και η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Συστημάτων ή των Υπηρεσιών της DELIVERWOW με τρόπο που, κατά την κρίση της DELIVERWOW, επιδρά αρνητικά στην απόδοση ή τη λειτουργία των Συστημάτων DELIVERWOW, των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας ή παρεμβάλλεται στη δυνατότητα εξουσιοδοτημένων χρηστών για πρόσβαση στα Συστήματα DELIVERWOW, τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα. (ζ) Δεν επιτρέπεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης που να περικλείουν οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο του Περιεχομένου ή των Πληροφοριών, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της DELIVERWOW.

8. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η χρήση και η πρόσβασή σας στα Συστήματα και τις Πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή διέπονται από τους ακόλουθους όρους: (α) Τα “Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή” αποτελούνται από τα συστήματα της DELIVERWOW που χρησιμοποιούνται για την παροχή της δυνατότητας αναζήτησης, εύρεσης χρόνου διακίνησης, εντοπισμού σημείων DELIVERWOW, επαλήθευσης διευθύνσεων, και άλλων λειτουργιών και πληροφοριών που σχετίζονται με την αποστολή δεμάτων μέσω της DELIVERWOW. Τα Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή και οι Πληροφορίες που εξάγονται από αυτά τα συστήματα (“Πληροφορίες αποστολής”) προορίζονται για χρήση από εσάς μόνο σε συνδυασμό με δέματα που έχουν αποσταλεί από εσάς ή για λογαριασμό σας και για κανέναν άλλο σκοπό. (β) Τα Συστήματα και οι Πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή αποτελούν ιδιοκτησία της DELIVERWOW . Η DELIVERWOW  σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα αναζήτησης στα Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή μόνο για την αναζήτηση δεμάτων που έχουν παραδοθεί από σας ή για σας στην DELIVERWOW  για παράδοση, και για κανέναν άλλο σκοπό. Χωρίς περιορισμό, δεν έχετε εξουσιοδότηση για τη διάθεση αυτών των πληροφοριών αποστολής μέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας, ούτε για την αναπαραγωγή, τη διανομή, την αντιγραφή, την αποθήκευση, τη χρήση ή την πώληση των πληροφοριών αποστολής για εμπορικό όφελος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της DELIVERWOW . Πρόκειται για μια προσωπική υπηρεσία, και συνεπώς το δικαίωμά σας για χρήση των συστημάτων που σχετίζονται με την αποστολή και των πληροφοριών αποστολής δεν μπορεί να εκχωρηθεί. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους αυτούς είναι μη εξουσιοδοτημένη και απαγορεύεται αυστηρά. (γ) Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούνται σε σχέση με τα Συστήματα που σχετίζονται με την αποστολή αυτόματες συσκευές αναζήτησης, robots ή εργαλεία επαναληπτικής συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, ρουτίνες, συμβολοσειρές, ή άλλοι μηχανισμοί με παρόμοια λειτουργικότητα.

9. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

(α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συγκεντρωτικά, “Συνδεδεμένες τοποθεσίες”). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της DELIVERWOW . Η DELIVERWOW  δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η DELIVERWOW  δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των Συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας. (β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας άλλη εκτός από την http://www.DELIVERWOW.co μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με την DELIVERWOW . Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία http://www.DELIVERWOW.co ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η DELIVERWOW  ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες την εγκρίνουν ή εγκρίνουν τα προϊόντα της, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με την DELIVERWOW  ή με οποιαδήποτε από τις εταιρείες που συνδέονται με αυτήν, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της DELIVERWOW , και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της DELIVERWOW  ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της DELIVERWOW .

10. ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Η DELIVERWOW  δεν δέχεται ιδέες, έννοιες ή τεχνικές για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας (“Σχόλια”). Εάν ληφθούν τέτοια σχόλια, αναγνωρίζετε ότι (α) δεν θα θεωρηθούν εμπιστευτικά η ιδιόκτητα, (β) η DELIVERWOW  και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση διατήρησης εμπιστευτικότητας γι’ αυτές τις πληροφορίες, και (γ) η DELIVERWOW  θα έχει απεριόριστο, ανέκκλητο, παγκόσμιο και απαλλαγμένο από την καταβολή δικαιωμάτων (royalties) δικαίωμα χρήσης, γνωστοποίησης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, παρουσίασης, διανομής και εκμετάλλευσης των εν λόγω σχολίων με τον τρόπο που θα επιλέξει.

11. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Συμφωνείτε ότι η DELIVERWOW , κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, των συστημάτων της DELIVERWOW , των υπηρεσιών, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, τα Συστήματα DELIVERWOW , τις Πληροφορίες ή τις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η DELIVERWOW  δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τα Συστήματα DELIVERWOW , τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η DELIVERWOW  ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DELIVERWOW , ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DELIVERWOW , ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”. Η DELIVERWOW , ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΝΟΜΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η DELIVERWOW  ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DELIVERWOW  Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ DELIVERWOW  ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ. ΕΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

13. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα τηρώντας αυστηρά όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και με τρόπο που δεν επιδρά αρνητικά, κατά την απόλυτη κρίση της DELIVERWOW , στη φήμη και την πελατεία της DELIVERWOW , και να μην προβαίνετε σε ενέργειες που θα προκαλούσαν την παραβίαση από την DELIVERWOW  νόμων, κανόνων ή κανονισμών που έχουν εφαρμογή στην DELIVERWOW . Η DELIVERWOW  και η Ιστοσελίδα εδρεύουν στην Ελλάδα . Η Ελλάδα και ορισμένες άλλες δικαιοδοσίες ασκούν έλεγχο στην εξαγωγή προϊόντων και πληροφοριών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους αυτούς τους ισχύοντες περιορισμούς και να μην εξάγετε ή επανεξάγετε το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν λογισμικού ή των Υπηρεσιών) σε χώρες ή άτομα, προς τις οποίες / τα οποία η εξαγωγή απαγορεύεται με βάση τους νόμους ή τους κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών της Ελλάδος ή άλλους νόμους/κανονισμούς που έχουν εφαρμογή. Εάν συνδεθείτε και εκτελέσετε φόρτωση του Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν λογισμικού ή των Υπηρεσιών) ή Πληροφοριών, δηλώνετε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα όπου απαγορεύεται η εν λόγω εξαγωγή και δεν είστε άτομο ή οντότητα, προς το οποίο / την οποία ισχύει απαγόρευση της εξαγωγής. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της τοπικής σας δικαιοδοσίας και με οποιουσδήποτε άλλους νόμους που αφορούν την εισαγωγή, την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή του Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του τυχόν λογισμικού ή των Υπηρεσιών).

14. ΓΕΝΙΚΑ

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τους παρόντες Όρους χρήσης ή οποιοδήποτε από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας στα πλαίσια των παρόντων Όρων χρήσης. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο μη έγκυρος, η ακυρότητα του εν λόγω όρου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων Όρων χρήσης, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Η παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους χρήσης δεν θεωρείται ότι συνιστά περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή την προϋπόθεση ή από οποιονδήποτε άλλο όρο ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση.

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ Η DELIVERWOW  ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, Η DELIVERWOW  ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η DELIVERWOW , ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DELIVERWOW , ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΕΙΤΕ Η DELIVERWOW  ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

16. ΕΓΓΡΑΦΟ

Δικαιούστε να φυλάξετε το παρόν κείμενο Όρων χρήσης σε γραπτή μορφή με εκτύπωσή του για τα αρχεία σας, και παραιτείστε από κάθε άλλη απαίτηση σχετικά με την απόδειξη των παρόντων Όρων χρήσης με σχετικό έγγραφο.

17. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται σε ιδιαίτερο συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών η άλλο γραπτό συμφωνητικό μεταξύ της πλευράς σας και της DELIVERWOW η στον οδηγό τιμών και υπηρεσιών της DELIVERWOW η τον τιμοκατάλογο της DELIVERWOW, το παρόν κείμενο όρων χρήσης συνιστά το πλήρες συμφωνητικό μεταξύ της πλευράς σας και της DELIVERWOW όσον αφορά τη χρήση της ιστοσελίδας, των συστημάτων της DELIVERWOW και κάθε στοιχείου λογισμικού ή υπηρεσίας, πληροφορίας και περιεχομένου που περιέχεται σε αυτά, και υπερισχύει έναντι κάθε συζήτησης, επικοινωνίας, συνομιλίας και συμφωνίας σχετικά με το θέμα που αφορά.

18. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

DeliverWOW 
Κονιαρη 45, 11471, Αθήνα

αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 147621301000

Ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν την Ιστοσελίδα μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της DELIVERWOW .